r

"*" indicates required fields

این ثبت نام فقط به منظور بررسی سوابق متقاضیان جهت احراز شرایط حضور در طرح امین می باشد. و پذیرش نهایی بعد از مصاحبه و برگزاری دوره می باشد.