r

افکارسنجی چیست؟

افکارسنجی چیست؟ بدیهی است که مردم در رده های اجتماعی مختلف، در دوره های زمانی گوناگون، دارای افکار و سبک نگرش مختلفی هستند. حال با تغییر موضوع، این نگرش می توان در میان مردم و جامعه هدف، تغییر کرده و از موضوعی به موضوع دیگر، دارای جهت گیری متفاوتی باشد. با به کار بردن شیوه […]