r
جدیدترین مطالب افکارسنجی حوزه های علمیه

آخرین مطالب

افکارسنجی چیست؟

افکارسنجی چیست؟

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

افکارسنجی چیست؟ بدیهی است که مردم در رده های اجتماعی مختلف، در دوره های زمانی

گزارش نویسی چیست؟

گزارش نویسی چیست؟

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

گزارش نویسی چیست؟ گزارش نویسی به مستندسازی هوشمندانه و توأم با اطلاعات مکتوب دقیق و

داده کاوی چیست؟

داده کاوی چیست؟

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

داده کاوی به تکنیک ها و روش هایی گفته می شود که بر یک مجموعه

گزارش نظرسنجی دوره رصد
گزارش نظرسنجی دوره رصد ۹۰%
گزارش افکارسنجی پذیرش حوزه
گزارش افکارسنجی پذیرش حوزه ۹۵%
طراحی پرسشنامه
وضعیت سنجی طلاب در مجازی ۷۵%
وضعیت آخرین آمار افکارسنجی و نظرسنجی ها

آخرین آمار

۰ نظرسنجی
۰ نظرسنجی
۰ نظرسنجی

همکاران