r

افکارسنجی چیست؟

افکارسنجی چیست؟ بدیهی است که مردم در رده های اجتماعی مختلف، در دوره های زمانی گوناگون، دارای افکار و سبک نگرش مختلفی هستند. حال با تغییر موضوع، این نگرش می توان در میان مردم و جامعه هدف، تغییر کرده و از موضوعی به موضوع دیگر، دارای جهت گیری متفاوتی باشد. با به کار بردن شیوه […]

گزارش نویسی چیست؟

گزارش نویسی چیست؟ گزارش نویسی به مستندسازی هوشمندانه و توأم با اطلاعات مکتوب دقیق و حساب شده گفته می شود که در جایگاه حافظه ای از وقایع، آمار، نتایج و … ظاهر خواهد شد. گزارش نویسی در واقع یک سند دارای اطلاعات حول محور یک موضوع خاص است که جهت ارائه به اشخاص، سازمان ها، […]

داده کاوی چیست؟

داده کاوی به تکنیک ها و روش هایی گفته می شود که بر یک مجموعه داده بزرگ و اغلب دارای پیچیدگی زیاد اعمال شده و از طریق آن، نکات مهم و الگوهای جای گرفته در این داده ها، به دست می آید. در حقیقت داده کاوی بخش مهمی از مطالعات و تحقیقات در حوزه های […]