r

داده کاوی چیست؟

داده کاوی به تکنیک ها و روش هایی گفته می شود که بر یک مجموعه داده بزرگ و اغلب دارای پیچیدگی زیاد اعمال شده و از طریق آن، نکات مهم و الگوهای جای گرفته در این داده ها، به دست می آید. در حقیقت داده کاوی بخش مهمی از مطالعات و تحقیقات در حوزه های […]